תקנון | שימוש באתר | משלוחים

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט של חברת מורכב (www.murkav.co.il) (להלן: "האתר") משמש חנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעל האתר ומפעילו הינו שניר רוטליין עוסק פטור 300302759 (להלן: "העסק ").

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.7 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד העסק ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.8 העסק שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.9 העסק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או העסק בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.10 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.11 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 0542-355-336 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:30 ובימי שישי 09:00-12:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני: Usb030@gmail.com

2. תנאי שימוש

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. המידע הכלול באתר נמסר בתום לב, אך אין העסק אחראית לנכונותו ו/או דיוקו, והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי.

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

2.5 הלקוח רשאי להשתמש באתר, להוריד ממנו תכנים ולשמרם לשימושו הפרטי בלבד. שימוש מסחרי במידע הכלול באתר אסור בהחלט.

2.6 שימוש לא מורשה באתר עשוי לשמש בסיס לתביעה נזיקית ו/או להוות עבירה פלילית.

3. ביצוע הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד. המחיר המוצג תקף לשעת ביצוע ההזמנה בלבד, והעסק שומר על זכותו לשנות ממחירי האתר ללא הודעה מוקדמת ללקוח בהתאם לעלויות ספקים, הטלת מיסים, שערי חליפין, או בהתאם למדיניות התמחור של העסק.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והעסק עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים. היה ומוצר לא יימצא במלאי לאחר קבלת ההזמנה, יודיע על כך העסק ללקוח. הלקוח לא יחויב בגין מוצרים אלה ויוחזר כל סכום ששולם בגינם ככל ששולם על ידי זיכוי כרטיס האשראי.

3.3 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ויזה, ישראכרט (מאסטרקרד), פיי-פל (Pay Pal). לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.

3.4 בעת ביצוע הזמנה באתר, יבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי העסק וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי העסק. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.5 יובהר כי העסק יעשה כל מאמץ סביר להבטיח כי הזמנות ופעולות נוספות באתר יבוצעו באמצעות קישור מאובטח. אין העסק אחראי לקיומו של קישור אינטרנט מאובטח ומשכך לא יהיה העסק אחראי לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו ללקוח במידה וצד שלישי יקבל גישה לא מאושרת למידע הנמסר באמצעות קישור לא מאובטח.

3.6 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.7 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והעסק לא ישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק בגין ביטול ההזמנה כאמור.

3.8 הזמנת מוצר על ידי לקוח תיחשב להצעה לרכישת המוצר בכפוף לתנאים אלה. ביצוע הזמנה משמעה הסכמה לתנאי השימוש. אישור קבלת הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני לא ייחשב קיבול ההצעה; אלא שהקיבול יחל בעת משלוח המוצר.

3.9 היה ולא יקבל העסק את ההזמנה מכל סיבה שהיא, יודע העסק על כך ללקוח בין מועד ביצוע ההזמנה לבין מועד הקיבול כאמור לעיל. העסק יודיע ללקוח כן על כל שינוי במחיר מוצר אשר התרחש לאחר ביצוע ההזמנה ולא תחייב את הלקוח לפי המחיר המעודכן עד לביצוע הזמנה חוזרת של הלקוח.

3.10 הזמנת מוצר כפופה למלאי הקיים במועד ביצוע ההזמנה.

4. הסכמה לקבלת פרסומות

4.1 ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

4.2 יובהר כי העסק ו/או צדדים שלישיים עשויים לפרסם קישורים באתר האינטרנט של העסק לאתרים ו/או מקורות מידע נוספים; אלה מובאים לצרכי נוחיות הלקוח והופעתם באתר האינטרנט של העסק לא תהווה אישור העסק את תכנם. העסק לא יהיה אחראי לתוכן אתרים אלה ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח עקב שימושו באתרים אלה. כניסת הלקוח לאתר אינטרנט של צד שלישי הינה על אחריותו בלבד.

5. אספקת מוצרים ומשלוחים והובלה

5.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרויות אספקה והובלה כמפורטות באתר ההזמנה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

5.2 העסק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

5.3 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה.

5.4 אספקה והובלה יתבצעו על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות פרטית, בהתאם לדרישת הלקוח ו/או לשירות המבוקש ו/או למוצר הנרכש. איסוף עצמי של מוצר שנרכש יתאפשר בתיאום מראש עם שירות הלקוחות מהרצליה.

5.5 העסק לא יהיה אחראי בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של העסק לאספקת המוצר. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

5.6 לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם – הזמנתו תוחזר למחסני העסק והודעה תישלח ללקוח בהתאם לפרטי התקשרות אשר נמסרו בעת ביצוע ההזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.2 לעיל.

5.7 אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי העסק ועל-פי שיקול דעתו בלבד. יובהר כי על אף האמור העסק יהיה רשאי לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהיה רשאי לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העסק.

5.8 בעת אספקת המוצר, רשאית העסק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 

6. ביטול הזמנה החלפות והחזרות

6.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר, וזאת על פי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני: או 054-2-355-336 בביטול הזמנה לפי כללי אלה, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך.

6.3 העסק תקבל החזרת מוצרים תוך 60 יום מיום הרכישה ותזכה את הלקוח בגין כך בזיכוי מלא. מוצר שהוחזר יזכה את הלקוח בזיכוי מלא כאמור במידה והוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק או פגם. דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של החזרת מוצר.

6.4 במקרה של החזרת מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר, הלקוח יישא בעלות המשלוח הן בהחזרה והן בקבלת המוצר החליף.

6.5 העסק רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

7. סודיות ופרטיות

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

7.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של העסק (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

7.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. העסק תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. העסק יערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

7.4 העסק לא  יעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של העסק או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

7.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

7.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

7.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין העסק (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמו).

7.4.4 בכל מקרה בו לדעת העסק מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

7.5 העסק יהיה רשאי למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

8. אחריות ושיפוי

8.1 העסק לא יהיה אחראי לכל תביעה, הפסד, או נזק הנגרמים מ-(א) שימוש הלקוח או אי-יכולות להשתמש באתר האינטרנט; (ב) השירותים המסופקים (למעט באותם מקרים בהם נאמר מפורשות כי העסק אחראית בגין כך) או כל שירות או טובין המסופקים על ידי העסק; (ג) שימוש לא מורשה או שינויים בהעברת מידע על ידי הלקוח; (ד) הצהרות או התנהגות של צדדים שלישיים.

8.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. העסק לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

8.3 העסק לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

8.4 בכל מקרה לא תעלה אחראית העסק בקשר עם תקנון זה ו/או תנאי השימוש על 1,500 ₪, ולא יהיה העסק אחראי לכל אובדן רווח, עסקים, מוניטין עסקי, מידע, או כל נזק אחר בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם כתוצאה מרשלנות העסק ובין אם לאו.

8.5 הלקוח מאשר כי:

8.5.1 שימושו באתר האינטרנט הוא על אחריותו בלבד;

8.5.2 אין העסק מבטיח כי (א) האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השירותים המוצעים עונים על צרכי הלקוח; (ב) גישתו של הלקוח ושימושו באתר יהיו ללא פגם או טעות; (ג) כל טעות תתוקן. העסק לא ישא באחריות או עלות תיקון או שירות שיעלו משימוש באתר;

8.5.3 לא יהוו מידע ו/או המלצה מתוך האתר התחייבות שלא פורשה ככך בתקנון זה. המידע ו/או ההמלצות המופיעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולא ישא העסק בכל אחריות בין אם חוזית בין אם נזיקית ובין אם פלילית לנזק שייגרם ללקוח בקשר עם הסתמכות הלקוח על המידע שבאתר כתחליף לייעוץ רפואי.

8.6 הלקוח פוטר את העסק מכל אחריות בגין שימושו הלא תקין באתר או הפרתו את תקנון זה, לרבות כל תביעה או טענה שתובא נגד הלקוח בגין כך. העסק יודיע ללקוח על תביעה או טענה שתובא נגדה כאמור ותסייע ללקוח בפתרון התביעה וזאת בתנאי שיישא הלקוח בהוצאות המשפט שייגבו מהעסק בגין כך.

8.7  לא יסע העסק באחראית בגין כל נזק למחשב ו/או וירוס אשר ייגרמו משימוש לא נכון באתר.

9. אחריות ומוצר

9.1. העסק מוכר מוצרים אשר נוצרו על ידי ספקים מסוימים אשר אינם צד להסכם זה ואינם מיוצגים על ידי העסק. עם זאת העסק בעצמו אשר ישא בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על העסק.

9.2 לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות העסק, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד העסק לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

9.3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על העסק ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ו/או על המוצר עצמו, במידה ויצורפו. העסק לוקחת על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור משרד הבריאות.

9.4 במקרה של פגם במוצר, העסק יהיה אחראי למוצר במשך 6 חודשים מיום רכישת המוצר. על הלקוח החושש שקיים פגם במוצר לפנות לשירות הלקוחות של העסק ולפעול בהתאם להנחיותיהם. ככל שיימצא פגם במוצר, יישלח מוצר חלופי.

10. קניין רוחני

10.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של העסק בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעסק או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי העסק.

10.2 שליחת או פרסום חומר כלשהו על ידי הלקוח באתר האינטרנט של העסק ו/או באתר הפייסבוק שלו מהווה הסכמת הלקוח לפרסום החומר ללא כל הודעה אחרת ללקוח וללא שהלקוח ייחשב בעל זכות הקניין הרוחני.

11. דין וסמכות

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

12. אפשרויות תשלום

1. כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסי דיירקט . 

2. באמצעות pay pal